PRZEDSZKOLE W STALOWEJ WOLI

Koncepcja Miejskiego Integracyjnego Przedszkola i Żłobka w Stalowej Woli.
III miejsce w konkursie ogólnopolskim.

Projekt: 2017.

Autorzy: Marek Ostrowski, Rafał Swalski.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

IDEA :

Założeniem projektu jest stworzenie obiektu możliwie jak najpełniej odpowiadającego złożonym wymaganiom zamawiającego i przyszłych użytkowników. Przyjęte założenie „integracyjności” obiektu wykracza dalece poza tematykę związana z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projektowany budynek przedszkola wraz z zagospodarowaniem pobliskiego terenu stawia sobie za cel integrację nowoprojektowanej architektury z przestrzenią osiedla oraz jego środowiskiem naturalnym. Całe założenie projektowe ma być również przyczynkiem mobilizującym lokalną społeczność do działań na rzecz poprawy otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie ich miejsca zamieszkania, a tym samym poprawy jakości zamieszkiwania.

BUDYNEK PRZEDSZKOLA – struktura przestrzenna:

Budynek zlokalizowano centralnie na działce 1353/1. Do budynku prowadzi dojście piesze oraz dojazd, zlokalizowane w miejscu istniejących włączeń w ciąg ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Wejście główne zaplanowano na osi centralnej budynku od strony północnej. Zaprojektowany budynek w przeważającej części jest parterowy, we fragmentach dwukondygnacyjny. Bryła budynku ma rozłożysty charakter z charakterystycznymi dwoma dziedzińcami wewnętrznymi i została podzielona na czytelne strefy funkcjonalne. Forma i kształt budynku wynika pośrednio z lokalizacji istniejącej zieleni wysokiej na działce. Istniejąca zieleń wysoka w przeważającej części przewidziana jest do zachowania. W sąsiedztwie budynku zaprojektowano 10 miejsc postojowych w tym 3 przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

BUDYNEK PRZEDSZKOLA – struktura funkcjonalna:

Na parterze budynku, od strony północno – wschodniej, zlokalizowano zespół administracyjny oraz zespół kuchni. Do części kuchennej, w celu zapewnienia dostaw, zaprojektowano niezależne wejście w pobliżu wjazdu na teren działki. W części zachodniej zlokalizowano zespół żłobka wraz z pionem sanitarnym i pomieszczeniami magazynowymi, a w części południowej zespół przedszkola wraz z niezbędnymi pomieszczeniami do jego obsługi. Każda z sal żłobka i przedszkola ma niezależną szatnię wyznaczoną w obszarze głównych ciągów komunikacyjnych. Takie rozwiązanie ma na celu rozszerzenie przestrzeni sal przedszkolnych poza wyznaczone strefy i wzmocnienie integracji dzieci pomiędzy różnymi grupami wiekowymi.

W bezpośrednim sąsiedztwie zespołu przedszkola, od strony wschodniej, przewidziano gabinet pielęgniarki oraz pokój rehabilitanta. W tej części budynku znajduje się również pralnia oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W części centralnej obiektu przewidziano dwie sale zajęć ruchowych z możliwością ich swobodnego łączenia. W ich sąsiedztwie zaprojektowano dwa wewnętrzne dziedzińce, zapewniające naturalne doświetlenie i przewietrzanie oraz możliwość częściowego prowadzenia zajęć ruchowych na zewnątrz. Ponadto projekt zakłada możliwość dostosowania sali zajęć ruchowych 1 na potrzeby sali jadalnianej dla dzieci, w przypadku gdyby zamawiający zgłosił taka potrzebę. Uzupełnieniem programu funkcjonalnego parteru budynku jest zlokalizowany w części północno – zachodniej basen. Projekt przewiduje możliwość jego działania po przez zamykany hol główny również poza godzinami otwarcia przedszkola. Lokalizacja basenu od strony ulicy Komisji Edukacji Narodowej daje możliwość jego realizacji w późniejszym terminie. Na piętrze budynku zaplanowano zespół specjalistyczny z gabinetami terapii oraz zespół socjalny dla pracowników. Ponadto zaplanowano obszerny pokój nauczycielski, zaplecze kuchenne oraz niewielką jadalnię dla personelu. Dodatkowo zaprojektowano pokój gościnny, mogący pełnić również funkcję pokoju wypoczynkowego dla wychowawców.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

BUDYNEK PRZEDSZKOLA – rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe:

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej – murowany z monolitycznymi elementami wzmacniającymi. Fundamenty w formie ław żelbetonowych. Ściany zewnętrzne dwu i trójwarstwowe, tynkowane, w części obłożone elementami w formie drewnianych listew na ruszcie. Wewnętrzne ściany nośne murowane z monolitycznymi elementami wzmacniającymi. Ściany działowe murowane. Stropy projektuje się jako monolityczne, wylewane zbrojone krzyżowo. Stropodachy w technologii dachów zielonych. Stolarka okienna i drzwiowa w technologii profili aluminiowych z przekładką termiczną i szkłem szkła niskoemisyjnego oraz z powłoką chroniącą przed nadmiernym promieniowaniem. Minimum połowa okien w pomieszczeniach otwierano – uchylna.
Zastosowanie technologii dachu zielonego pomoże optycznie wtopić obiekt w otoczenie, co poprawi jego wizualny odbiór przez mieszkańców wyższych pięter pobliskich budynków. Ponadto dachy zielone zapewniają korzystny bilans energetyczny budynku, a zastosowanie zieleni ekstensywnej jako warstwy wierzchniej dachu powoduje brak konieczności częstej pielęgnacji i odśnieżania dachu.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSIEDLA:

Jako dopełnienie zagospodarowania działki 1353/1, zaprojektowano teren zielony z funkcjami rekreacyjnymi w części działki 3190. Zaprojektowany układ wzajemnie uzupełniających się obszarów funkcjonalnych wpisanych w kwadratowe pola. Na terenie zaplanowano 3 główne obszary o wymiarach 10x10m z odgórnie przypisanymi funkcjami – placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu i placu głównego. Ponadto przewidziano pozostawienie istniejącego placu zabaw w części północno – wschodniej działki. Program głównych obszarów aktywności uzupełniają mniejsze pola o wymiarach 5x5m. Zaplanowano siedem podstawowych funkcji tych obszarów: tereny zielone bez wyraźnie określonej funkcji, tereny zielone z nasadzeniami punktowymi, tereny zielone z roślinnością ozdobną, miejsce do siedzenia, miejsca aktywności dzieci i młodzieży o zróżnicowanym charakterze, pola wypełnione piaskiem dla najmłodszych oraz oczka wodne o głębokości do 10cm. Projekt zakłada, iż to mieszkańcy i przyszli użytkownicy nadadzą charakter tym miejscom i będą decydować jakie funkcje są najbardziej pożądane. Pierwotnie teren będzie podzielony na charakterystyczne pola obsiane trawą, a wybrane funkcje będą z czasem realizowane, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych zarządcy terenu. Ponadto, z uwagi na prostotę przyjętego rozwiązania, lokalna społeczność może włączyć się w realizacje poszczególnych obszarów np. poprzez wprowadzenie własnych nasadzeń zieleni niskiej i średniej w wyznaczonych polach z roślinnością ozdobną. Zaproponowane rozwiązanie ma być swego rodzaju polem do eksperymentu dla mieszkańców w efekcie czego wzmocni się poczucie własności przestrzeni, co zapewni większe poszanowanie terenów wspólnych i pogłębi więzi wspólnotowe.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]