DWORZEC GOLENIÓW

Koncepcja konkursowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Goleniowie.

Projekt: 2015.

Autorzy: Marek Ostrowski, Rafał Swalski.

IDEA:

Teren opracowania znajduje się pomiędzy torami kolejowymi, a ulicą Dworcową. Ulica Dworcowa obniża się znacznie w stosunku do obszaru opracowania, tworząc wrażenie wypiętrzania terenu od strony południowej. Proponowany układ zabudowy kompleksu Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej wraz z Węzłem Przesiadkowym został rozłożony wzdłuż torów kolejowych, podkreślając główny kierunek komunikacji. Forma proponowanych obiektów, rozdrobnienie i zróżnicowanie skali oraz włączenie w układ zabudowy istniejących budynków rampy i wieży ciśnień, jak również zlokalizowanie części budynków bezpośrednio na skarpie, tworzą w zamyśle autorów charakter zabudowy fortecznej, nawiązując do charakterystycznego elementu zabudowy Goleniowa, jakim jest obecność w przestrzeni miasta fragmentów dawnych obiektów obronnych z XIV i XV w. Proponowany układ zabudowy jest szczególnie czytelny z ciągu ulicy Dworcowej, gdzie projektowane budynki oddalają się i zbliżają do skarpy, aby na zakończeniu układu osiąść na niej i wyrosnąć murem, stanowiąc akcent na zamknięciu osi ul. Kasprowicza.
UKŁAD URBANISTYCZNY:
Budynek węzła przesiadkowego, przez nawiązanie do skali i kierunków wyznaczanych przez okoliczną zabudowę oraz poprzez proponowany układ funkcjonalny, tworzy rodzaj soczewki, skupiającej pieszych, kierując ich na teren Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. Na oś układu zabudowy nanizane zostały kolejne budynki oraz towarzyszące im place i skwery, które powiązane funkcjonalnie z poszczególnymi segmentami Centrum Kultury, tworzą spójny ciąg, akcentowany budynkami dworca i sali widowiskowo – koncertowej.

Plac dworcowy jest początkowym elementem układu placów, spinających całe założenie urbanistyczne Węzła Przesiadkowego i Centrum Kultury. Kolejnym elementem układu jest Plac Orkiestry przy budynku orkiestry dętej. Budynek orkiestry oraz sąsiedni budynek organizacji samorządowych tworzą „bramę” wejściową na teren Centrum. Oba budynki, stanowiąc zamknięcie placu dworcowego od strony południowej, dają jednocześnie wgląd w cały układ przestrzenny Centrum Kultury. Dalej, w kierunku południowym, na istniejącym skwerze, w minimalnym stopniu ingerując w drzewostan, zaproponowano lokalizację budynku przedszkola kultury i świetlicy dla seniorów, łącząc obie funkcje z wolontariatem zlokalizowanym na pierwszej kondygnacji.
Kolejnym elementem łańcucha zabudowy jest istniejąca wieża ciśnień wraz z towarzyszącą jej nową zabudową. Od północnej strony proponuje się lokalizację budynku modelarni z pracowniami malarskimi na piętrze. W samej wieży zaprojektowane zostały pracownie rzeźby i ceramiki. Od południa proponuje się lokalizację skrzydła z pracownią grafiki komputerowej oraz częścią administracyjną, w skład której wchodzą pokoje instruktorów, sekretariat, gabinety dyrekcji, księgowość, kadry, kasy i archiwum. Na skraju skarpy zaprojektowano część z salami tanecznymi. W pobliskim, istniejącym budynku rampy kolejowej, umieszczono sale prób, sale dydaktyczne i studio nagrań. Ten fragment zabudowy uzupełniony został o scenę plenerową w przestrzeni pomiędzy budynkami.

Punktem kulminacyjnym całego układu zabudowy jest sala widowiskowo – koncertowa połączona z salą kameralną oraz teatrem „Brama” wraz z funkcjami im towarzyszącymi. Foyer sali widowiskowo – koncertowej zamyka od południa plac teatralny. Widownię oraz scenę zlokalizowano na skarpie, co umożliwia wpisanie obiektu w układ terenu, wykorzystując różnicę poziomów na osadzenie amfiteatralnej widowni oraz optyczne zmniejszenie znacznej wysokości tej części budynku. Dojazd do magazynów zaplanowano za sceną, z ciągu ul. Dworcowej, poniżej ronda. Wzdłuż torów kolejowych, od strony wschodniej, zaprojektowano magazyny strojów, sprzętu elektrycznego, namiotów, ławek i stołów.

WĘZEŁ PRZESIADKOWY:

Budynek węzła przesiadkowego podzielony został funkcjonalnie na część dworca kolejowego i autobusowego, pozwalając jednocześnie na bezpieczne i wygodne przesiadanie się między obydwoma środkami transportu w obszarze jednego budynku. Wejście do holu głównego usytuowano na osi ulicy 3-go Maja oraz na przecięciu ciągów komunikacyjnych, wyznaczonych przez istniejące przejścia dla pieszych przez ul. Dworcową i ul. Pułaskiego. Hol główny dzieli dworzec na część kolejową i autobusową. W przyziemiu budynku zlokalizowano funkcje związane z obsługą podróżnych, natomiast na wyższej kondygnacji zlokalizowano pomieszczenia administracji dworca kolejowego. Funkcją uzupełniającą jest agenda biblioteki miejskiej, zlokalizowana przy wejściu do budynku z poziomu przejścia nad torami. Takie rozwiązanie pozwoli na maksymalne przybliżenie tej funkcji użytkownikom dworca i zachęci do regularnego korzystania z biblioteki, niejako przy okazji dojazdów do pracy i szkół. Dodatkowo funkcję dworca wzbogacono o mały hotel, zlokalizowany w południowej części budynku. Poza funkcją stricte komercyjną, pokoje mogą służyć artystom uczestniczącym w wydarzeniach organizowanych przez pobliskie Centrum Kultury.

Kategorie: konkurs